Privacybeleid

In overeenstemming met hoofdstuk II van Wet 34/2002, LSSICE, informeren wij u dat deze website eigendom is van COSTA CARPEDIEM, hierna ook wel de Provider genoemd, met adres aan C/ Vicente Morales, 2 – Bajo 1 28043, MADRID, telefoonnummer: +34 648 049 936, en e-mail: christophe@costacarpediem.com.

COSTA CARPEDIEM is verantwoordelijk voor deze website en heeft in overeenstemming met de huidige voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid van de verwerking van gegevens te waarborgen en om wijziging, verlies, diefstal, behandeling of ongeoorloofde toegang tot de opgeslagen gegevens te voorkomen, volgens de stand van de techniek en de aard van de opgeslagen gegevens. Evenzo wordt ook gegarandeerd dat de behandeling en registratie in bestanden, programma’s, systemen of apparatuur, gebouwen en centra voldoen aan de vereisten en voorwaarden van integriteit en beveiliging zoals vastgesteld in de geldende voorschriften.

COSTA CARPEDIEM zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, behalve bij wettelijke verplichting. In geval van overdracht aan een derde partij wordt de informatie echter voorafgaand verkregen door de gebruiker die expliciete toestemming vraagt voor dergelijke overdracht. De verantwoordelijke voor de database, evenals degenen die betrokken zijn bij welke fase van de behandeling dan ook en/of de entiteiten waaraan zij zijn meegedeeld, -in elk geval altijd met de bijbehorende toestemming van de gebruiker-, zijn verplicht tot het naleven van het beroepsgeheim, het nemen van beschermingsniveaus, evenals technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, waarbij ongeoorloofde toegang, onwettige wijzigingen, onttrekkingen en/of verlies van gegevens, zo veel mogelijk worden vermeden, om het overeenkomstige beveiligingsniveau van de bestanden van de Providers te garanderen, volgens de aard en gevoeligheid van de gegevens die door de gebruikers van deze website worden verstrekt.

AANVAARDING EN TOESTEMMING

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt en stemt in met de automatische verwerking ervan door COSTA CARPEDIEM op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met deze voorschriften informeren wij u dat u het recht heeft om toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking en bezwaar tegen de verwerking ervan te verzoeken door contact op te nemen met C/ Vicente Morales, 2 – Bajo 1 28043, MADRID, een e-mail te sturen naar christophe@costacarpediem.com, met vermelding van LOPD, ARCO Rights als onderwerp en het bijvoegen van een kopie van uw identiteitsbewijs of een soortgelijke wettelijke identificatie, zoals aangegeven door de wet. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking niet beïnvloeden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens zijn geschonden (agpd.es).

Vertrouwelijkheid en overdracht van gegevens aan derden

De informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De Provider heeft alle technische en organisatorische maatregelen en alle niveaus van bescherming aangenomen die nodig zijn om de veiligheid van de gegevensbehandeling te waarborgen en om wijziging, verlies, diefstal, behandeling of ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen, volgens de staat van de technologie en de aard van de opgeslagen gegevens. Bovendien is ook gegarandeerd dat de behandeling en registratie in bestanden, programma’s, systemen of apparatuur, gebouwen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden van integriteit en veiligheid zoals vastgesteld in de huidige regelgeving.

COSTA CARPEDIEM zal geen persoonlijke gegevens overdragen aan derden, behalve bij wettelijke verplichting. In het geval van overdracht aan een derde partij, zal echter vooraf informatie worden verkregen door de Gebruiker waarbij expliciete toestemming voor een dergelijke overdracht is vereist. De entiteit die verantwoordelijk is voor de database, evenals degenen die in een fase van de behandeling ingrijpen, en/of de entiteiten waaraan zij zijn meegedeeld, -in elk geval altijd met de bijbehorende autorisatie die door de gebruiker is verleend-, zijn verplicht om professionele geheimhouding in acht te nemen, de aanneming van beschermingsniveaus, evenals de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, waardoor ongeoorloofde toegang, illegale wijzigingen, aftrekkingen en/of verlies van gegevens worden vermeden, om het corresponderende beveiligingsniveau van de bestanden van de Providers te waarborgen, afhankelijk van de aard en gevoeligheid van de gegevens die door de gebruikers van deze website worden verstrekt.

ACCEPTATIE EN TOESTEMMING

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, accepteert en stemt in met de geautomatiseerde verwerking daarvan door [RF_CompanyName] op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

JUISTHEID EN WAARHEID VAN GEGEVENS

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en waarheid van de gegevens die naar COSTA CARPEDIEM worden gestuurd, en ontslaat de Provider van elke verantwoordelijkheid in dit verband. Gebruikers garanderen en zijn aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verplichten zich om deze gegevens correct bij te werken. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of inschrijvingsformulier.

INHOUD VAN WEBLINKS

COSTA CARPEDIEM behoudt zich het recht voor om de informatie op de website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan zelfs de toegang tot informatie beperken of weigeren. COSTA CARPEDIEM neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op de websites van derden waartoe toegang kan worden verkregen via de links vanaf een website die eigendom is van de Provider.

De aanwezigheid van links is uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceert in geen enkel geval een suggestie, uitnodiging of erkenning met betrekking tot deze links.

INZENDING VAN CV (CURRICULUM VITAE) [AANPASSEN AAN SPECIFIEK GEVAL]

Als de gebruiker zijn CV via onze website indient, informeren we hen dat de verstrekte informatie zal worden behandeld om hen deel te laten nemen aan de selectieprocessen die er kunnen zijn, waarbij een analyse van het profiel van de aanvrager wordt uitgevoerd om de beste kandidaat voor de vacature van de Verantwoordelijke te selecteren. Wij informeren u dat dit de enige officiële procedure is om uw CV te accepteren, dus CV’s die via een andere procedure worden ingediend, worden niet geaccepteerd. In geval van enige verandering in de gegevens, informeer ons dan schriftelijk zo snel mogelijk, om uw gegevens up-to-date te houden.

De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd en volledige vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, zowel in de behandeling als in de daaropvolgende vernietiging. In dit opzicht, als de eerder genoemde termijn is verstreken en u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocessen van de Verantwoordelijke, dient u uw CV opnieuw in te dienen.

COSTA CARPEDIEM BLOG ABONNEMENT

Indien de gebruiker zich abonneert op de blog, delen wij u mee dat de verstrekte informatie zal worden verwerkt om uw abonnement op de informatieve blog met updatekennisgevingen te beheren en dat deze zal worden bewaard totdat er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te bereiken. Wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, worden ze verwijderd met adequate beveiligingsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen. De gegevens worden niet gecommuniceerd aan derden, behalve wanneer er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

DEELNAME AAN FORUMS

Indien de gebruiker wil deelnemen aan de webforums, delen wij hem mee dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om de deelname eraan te reguleren. Elke registratie of overdracht van persoonsgegevens die door de gebruiker in dit forum worden verstrekt, impliceert de ondubbelzinnige kennis en aanvaarding van het juridisch bericht en het privacybeleid zoals uiteengezet op de website. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te bereiken en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, wordt het verwijderd met adequate beveiligingsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen. De publicaties worden openbaar weergegeven voor gebruikers van het online forum.

GETUIGENIS PUBLICATIE

Indien de Gebruiker zijn/haar mening op het web wil publiceren, informeren wij u dat de verstrekte informatie zal worden beoordeeld om de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen over de producten en/of diensten te behandelen, met als doel deze te publiceren op de website om andere gebruikers te helpen. De gegevens worden bewaard zolang er wederzijds belang is om deze te behouden, tot het einde van de overeenkomst en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, zullen ze worden verwijderd met adequate beveiligingsmaatregelen om de pseudonimisering of volledige vernietiging van de gegevens te garanderen. De getuigenissen zullen op onze website worden gepubliceerd. De enige persoonlijke gegevens die gepubliceerd zullen worden met betrekking tot de getuigenis auteur zullen zijn/haar naam zijn.

VERANDERINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

COSTA CARPEDIEM behoudt zich het recht voor om het huidige beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

COMMERCIELE MAIL

COSTA CARPEDIEM behoudt zich het recht voor om het huidige beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie. Volgens de LSSICE voert COSTA CARPEDIEM geen SPAM-praktijken uit en stuurt het daarom geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de Gebruiker. Bijgevolg heeft de Gebruiker in elk van de formulieren op de website de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van onze Bulletins, los van de commerciële informatie die afzonderlijk wordt aangevraagd.

WETGEVING

Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen COSTA CARPEDIEM en de gebruikers van zijn telematische diensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtsmacht waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij de rechtbanken van Madrid bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien of verband houden met hun gebruik.